1. Bij het betreden van dit evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels van dit evenement.
 2. Het betreden van dit evenemententerrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of materiele dan wel immateriële schade, die bezoekers van het terrein mochten ondervinden.
 3. Alle bezoekers van het evenemententerrein zijn verplicht zicht aan de huisregels te houden. Men dient de aanwijzingen van de medewerkers van de organisatie op te volgen.
 4. Zorg er voor dat u altijd een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. De organisatie kan er altijd naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het evenemententerrein weigeren.
 5. Op het evenemententerrein mogen personen onder de 18 jaar geen alcoholhoudende drank in bezit hebben en/of drinken. Bij twijfel kan om legitimatie gevraagd worden.
 6. Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor bestemde plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het/de voertuig/fiets worden verwijderd. Instructies van de medewerkers dienen opgevolgd te worden.
 7. Op grond van agressief gedrag, dronkenschap of grof taalgebruik op ons terrein of op de openbare weg kan de organisatie u de toegang tot het evenemententerrein ontzeggen of weigeren.
 8. Ter berscherming van uw eigen en andermans veiligheid kunt u op grond van het huisreglement worden gefouillerd (pov). Indien u hieraan geen medewerking verleent kan u de toegang worden ontzegd.
 9. Het is verboden om tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.
 10. Zowel het roken als vapen in de tent is verboden.
 11. Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video,- foto en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijkin of op voor zal komen. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden. Op verzoek van politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd.
 12. Het is verboden op het evenemententerrein of in de directe omgeving drugs, wapens of dergelijke bij u te hebben. Bij constatering wordt u aangehouden en de verboden spullen worden ingenomen en beide worden overgedragen aan de politie.
 13. Het is verboden om het evenement met de volgende te betreden; softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen of kleding met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen worden aangewend, voorwerpen die de veiligheid gezondheid of het welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk en fakkels.
 14. Het bezit en/of gebruik van lachgas distikstof(mon)oxide is strikt verboden.
 15. Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook voetbalshirts en andere uitingen van groeperingen zijn niet toegestaan, de organisatie houdt zich het recht de toegang te ontzeggen als niet aan de bovengenoemde kledingvoorschriften wordt voldaan.
 16. De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.
 17. Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering kan de toegang worden ontzegd.
 18. Het is verboden handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.
 19. In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend. Bij het niet naleven van de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd. Indien dit het geval is dient het evenemententerrein per direct te worden verlaten.
 20. Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de huisregels. Mocht je vragen, twijfels of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de organisatie.
 21. Roken is uitsluitend in de buitenlucht toegestaan. Roken in de tent is verboden. Dit geldt ook voor het gebruik van een elektrische sigaret/vape.

Gedraag oe!

Thuus he’j ook niks te lachen